PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
(Dành cho phương thức Xét tuyển Học Bạ bậc THPT)
I.THÔNG TIN THÍ SINH:
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh/TP
Tên tỉnh/TP
Mã Huyện (quận)
Tên Huyện (quận)
Mã xã (phường)
Tên Xã (phường)
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Ghi chú: (Vui lòng cung cấp thông tin email chính xác, nhà trường sẽ gửi thông tin đăng ký qua email)
II.THÔNG TIN XÉT TUYỂN:
(Thí sinh chỉ điền điểm của những môn nằm trong tổ hợp đăng ký xét tuyển và gạch chéo vào những ô của môn không nằm trong tổ hợp môn xét tuyển)
STT Mã trường Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1
2
3
4
5
6
7
8
Mã Trường:
NLS: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
NLN: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
NLG: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai
Các tổ hợp môn xét tuyển:
A00 (Toán-Lý-Hoá); A01 (Toán-Lý-Tiếng Anh); A02 (Toán-Lý-Sinh); A04 (Toán-Lý-Địa); B00 (Toán-Hoá-Sinh); D01 (Toán-Văn-Tiếng Anh); D07 (Toán-Hoá-Tiếng Anh); D08 (Toán-Sinh-Tiếng Anh); D14 (Văn-Sử-Tiếng Anh); D15 (Văn-Địa-Tiếng Anh).