PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
(DÙNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2022 - NVBS)
Thời gian đăng ký: 26/09/2022 đến ngày 10/10/2022
I.THÔNG TIN THÍ SINH:
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh/TP
Tên tỉnh/TP
Mã Huyện (quận)
Tên Huyện (quận)
Mã xã (phường)
Tên Xã (phường)
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Lưu ý:
Thí sinh ghi chính xác tên người nhận, địa chỉ (gồm số nhà, đường/phố, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố
Lưu ý:
Mọi phản hồi của Nhà trường với thí sinh đều thực hiện thông qua số điện thoại và email này
II.THÔNG TIN XÉT TUYỂN:
Thí sinh chọn nguyện vọng đăng ký theo thứ tự ưu tiên sau:
STT Mã trường Mã ngành
1
2
3
4
5
6
7
8
Mã Trường:
NLS: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
NLN: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
NLG: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai