PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
(DÙNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021)
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 25/08/2021
I.THÔNG TIN THÍ SINH:
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh/TP
Tên tỉnh/TP
Mã Huyện (quận)
Tên Huyện (quận)
Mã xã (phường)
Tên Xã (phường)
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Ghi chú: (Vui lòng cung cấp thông tin email chính xác, nhà trường sẽ gửi thông tin đăng ký qua email)
II.THÔNG TIN XÉT TUYỂN:
Thí sinh chọn nguyện vọng đăng ký theo thứ tự ưu tiên sau:
STT Mã trường Mã ngành
1
2
3
4
5
6
7
8
Mã Trường:
NLS: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
NLN: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận
NLG: Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai